CHUYÊN MỤC
đăng nhậpHành chính

Lọc tiêu đề     Hiển thị 
STT Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông tư của bộ công an số 11/2005/TT-BCA-C11 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 51/CP và nghị định số 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu 2047
2 Pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội số 29/2006/PL-UBTVQH11 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 2376
3 Pháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội số 10/1998/PL-UBTVQH10 năm 1998 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 2116
4 Nghị định của chính phủ số 128/2008/NĐ-CP năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 8136
5 Nghị định của chính phủ số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 6419
6 Nghị định của chính phủ số 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004 quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự 2988
7 Nghị định của chính phủ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch 9422
8 Nghị định của chính phủ số 120/2005/NĐ-CP năm 2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 4159
9 Nghị định của chính phủ số 14/2005/NĐ-CP năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 2297
10 Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐTP năm 2003 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 2509
11 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 2378
12 Luật Cán bộ, công chức 2008 3079
13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo tháng 11/2005 2058
14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo tháng 12 năm 1998 1847
15 Luật khiếu nại, tố cáo 09/1998/QH10 3692