CHUYÊN MỤC
đăng nhậpThư triệu tập - Hội thảo khoa học (23/12/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Số:            / ĐHL-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2011

THƯ TRIỆU TẬP

Kính gửi:    Lãnh đạo các đơn vị

Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ quyền quốc gia và vấn đề bảo đảm quyền đánh bắt cá trên biển theo Công ước quốc tế 1982 và pháp luật Việt Nam nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu giữa các học giả, chuyên gia của nhà trường với các cơ quan, đơn vị quan tâm đến chủ đề trên.

  • Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 7h30 ngày 23 tháng 12 năm 2011.
  • Địa điểm: Hội trường A1001, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM
  • Thành phần được triệu tập tham dự Hội thảo:

-          Tất cả giảng viên của khoa Luật Quốc tế (giảng viên đăng ký tham dự hội thảo cho trợ lý khoa);

-          Các khoa Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Khoa học cơ bản, Khoa Quản trị: mỗi khoa 03 giảng viên;

-          Đại diện lãnh đạo các phòng, ban quan tâm (1 người/ phòng, ban)

-          Sinh viên chính quy Khoa Luật Quốc tế và Chất lượng cao K34, 36: mỗi lớp 15 sinh viên (lớp trưởng chịu trách nhiệm lập danh sách sinh viên tham dự)

Ngoài ra, những cán bộ, giảng viên có quan tâm của các khoa, phòng, ban, sinh viên của các lớp chất lượng cao các khóa được khuyến khích tham gia.

Kính đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên và học viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và gửi danh sách tham dự đến Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân qua email hcrc@hcmulaw.edu.vn trước 11h30 ngày 22/12/2011.

Trân trọng.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, TCHC                                                                      Võ Văn Phúc


Tin mới:
Tin cũ:

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 08:55)