CHUYÊN MỤC
đăng nhậpTuyên bố Viên và chương trình hành động năm 1993

TUYÊN BỐ VIÊN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, 1993

(Được thông qua tại Hội nghị thế giới về quyền con người lần thứ hai, họp tại Viên ngày 25/6/1993)

Hội nghị thế giới về quyền con người,

Xét rằng, việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người là một vấn đề ưu tiên đối với cộng đồng quốc tế, và hội nghị này là một cơ hội đặc biệt để tiến hành phân tích toàn diện cơ chế và bộ máy quốc tế bảo vệ quyền con người, nhằm nâng cao và do đó thúc đẩy việc tuân thủ đầy đủ hơn các quyền, theo nghĩa thực sự và cân xứng với tầm quan trọng của chúng.

Thừa nhận và khẳng định rằng, tất cả các quyền con người đều xuất phát từ nhân phẩm và giá trị vốn có của con người, và bởi con người là chủ thể trung tâm của các quyền và tự do cơ bản nên con người phải là đối tượng được thụ hưởng chính, cũng như phải tham gia tích cực vào việc thực hiện những quyền và tự do này.

Khẳng định lại cam kết đối với các mục tiêu và nguyên tắc nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người.

Khẳng định lại cam kết nêu trong Điều 56 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về thực hiện các hành động chung và riêng, có nhấn mạnh một cách thích đáng đến việc phát triển quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả nhằm hiện thực hoá những mục tiêu được nêu ở Điều 55 Hiến chương, bao gồm sự tôn trọng và tuân thủ chung các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người;

Nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, là phải phát triển và khuyến khích việc tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của tất cả mọi người mà không có sự phân biệt nào, chẳng hạn như về chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo;

Nhắc lại Lời nói đầu của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là quyết tâm khẳng định sự tin tưởng vào các quyền con người cơ bản, vào nhân phẩm và giá trị của con người, và vào quyền bình đẳng giữa nam và nữ cũng như giữa các dân tộc lớn và nhỏ,

Đồng thời nhắc lại quyết tâm nêu trong Lời nói đầu của Hiến chương Liên Hợp Quốc là cứu các thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh, thiết lập những điều kiện để có thể duy trì công lý và sự tôn trọng các nghĩa vụ đặt ra trong các điều ước và các văn kiện luật pháp quốc tế khác, thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao tiêu chuẩn sống trong điều kiện tự do hơn, có thái độ khoan dung và quan hệ láng giềng tốt và sử dụng cơ chế quốc tế để thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và xã hội của tất cả các dân tộc,

Nhấn mạnh rằng, Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, văn kiện cấu thành chuẩn mực chung cần phải đạt được đối với mọi dân tộc, mọi quốc gia, là nguồn cảm hứng và là cơ sở để Liên Hợp Quốc thúc đẩy việc xây dựng các chuẩn mực được quy định trong các văn kiện quốc tế về quyền con người, đặc biệt là trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá,

 

Xét những thay đổi lớn đang diễn ra trên  trường quốc tế và khát vọng của tất cả các dân tộc về một trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm việc thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của mọi người và tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về quyền và quyền tự quyết của các dân tộc,  hoà bình, dân chủ, công lý, bình đẳng, chế độ pháp quyền, đa nguyên, phát triển,  mức sống cao và đoàn kết;

Lo ngại sâu sắc về những hình thức phân biệt đối xử và bạo lực khác nhau mà phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới tiếp tục là nạn nhân;

Thừa nhận rằng các hoạt động của Liên Hợp Quốc trên lĩnh vực quyền con người cần phải được hợp lý hoá và nâng cao nhằm tăng cường bộ máy của Liên Hợp Quốc trên lĩnh vực này và thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu của sự tôn trọng chung đối với việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về quyền con người  trên phạm vi toàn thế giới,

Sau khi xem xét các Tuyên bố của ba hội nghị khu vực về quyền con người họp tại Tunis, San José và Bangkok và những đóng góp của các chính phủ, ghi nhận những kiến nghị của các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, cũng như các nghiên cứu của các chuyên gia độc lập trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị thế giới về quyền con người,

Hoan nghênh Năm quốc tế về Người bản địa trên thế giới 1993, coi đây là sự khẳng định lại cam kết của cộng đồng quốc tế nhằm bảo bảo đảm cho các dân tộc bản địa được hưởng tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người, và tôn trọng các giá trị và tính đa dạng của các nền văn hoá và bản sắc của họ,

Đồng thời thừa nhận rằng cộng đồng quốc tế cần phải tìm ra các biện pháp và phương tiện để loại bỏ những trở ngại hiện nay và đối phó với những thách thức đặt ra với việc hiện thực hoá tất cả các quyền con người và ngăn chặn những sự vi phạm các quyền con người đang tiếp tục diễn ra trên thế giới như là kết quả của những trở ngại, thách thức đó,

Viện dẫn tinh thần và thực tiễn của thời đại chúng ta, kêu gọi các dân tộc trên thế giới và mọi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc một lần nữa tập trung vào nhiệm vụ toàn cầu là thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người, nhằm bảo đảm sự thụ hưởng các quyền này một cách đầy đủ trên toàn cầu,

 

Quyết tâm thực hiện những bước đi mới nhằm thực hiện cam kết của cộng đồng quốc tế về đạt được những tiến bộ thực chất trong lĩnh vực quyền con người, thông qua việc tăng cường và không ngừng cố gắng hợp tác và đoàn kết quốc tế;

Chính thức thông qua Tuyên bố Viên và Chương trình hành động.

I

1. Hội nghị thế giới về quyền con người  khẳng định lại cam kết chính thức của tất cả các quốc gia trong việc  hoàn thành nghĩa vụ thúc đẩy sự tôn trọng chung cũng như sự tuân thủ và bảo vệ tất cả các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và các văn kiện khác liên quan tới quyền con người và luật pháp quốc tế. Bản chất phổ biến của các quyền và tự do này là không thể tranh cãi.

Trong khuôn khổ đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quyền con người là thiết yếu để đạt được đầy đủ các mục tiêu của Liên Hợp Quốc.

Các quyền và tự do cơ bản của con người là quyền đương nhiên mà tất cả thành viên nhân loại đều được hưởng; trách nhiệm đầu tiên trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền đó thuộc về các chính phủ.

2. Mọi dân tộc đều có quyền tự quyết. Với quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị cũng như tự do theo đuổi con đường phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá của mình.

Xét đến hoàn cảnh đặc biệt của các dân tộc còn đang phải sống dưới chế độ thực dân, hoăc dưới các hình thức thống trị hay dưới sự chiếm đóng của nước ngoài, Hội nghị thế giới về quyền con người công nhận quyền của các dân tộc được tiến hành mọi hành động hợp pháp phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc để thực hiện quyền tự quyết dân tộc không thể tách rờicủa họ. Hội nghị thế giới về quyền con người coi việc khước từ quyền tự quyết dân tộc là sự vi phạm quyền con người và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả quyền này.

Theo Tuyên bố về các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc công nhận trên đây không được coi là cho phép hay khuyến khích bất kỳ hành động nào nhằm chia rẽ hoặc làm tổn hại tới toàn bộ hay một phần sự toàn vẹn lãnh thổ hay thống nhất chính trị của các quốc gia độc lập và có chủ quyền hành động phù hợp với nguyên tắc về các quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc, và vì vậy, có một chính phủ đại diện cho toàn thể các dân tộc thuộc lãnh thổ đó, mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

3. Cần thực hiện các biện pháp quốc tế hữu hiệu nhằm bảo đảm và giám sát việc thực hiện các chuẩn mực về quyền con người áp dụng cho những người hiện đang sống dưới ách chiếm đóng của nước ngoài, và cần có sự bảo vệ hữu hiệu về mặt pháp luật để chống lại những vi phạm các quyền con người của họ, phù hợp với các quy phạm về quyền con người và luật pháp quốc tế, đặc biệt là với Công ước Giơ-ne-vơ năm 1949 về bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột vũ trang ngày 14/8/1949, và với các nguyên tắc khác của luật nhân đạo quốc tế áp dụng trong hoàn cảnh này.

4. Việc thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người phải được coi là mục tiêu ưu tiên của Liên Hợp Quốc, phù hợp với các mục đích và nguyên tắc của tổ chức này, đặc biệt là với mục đích hợp tác quốc tế. Trong khuôn khổ các mục đích và nguyên tắc này, việc thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền con người là mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, các cơ quan và tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc hoạt động trên lĩnh vực quyền con người cần đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp hoạt động trên cơ sở vận dụng một cách khách quan và nhất quán các văn kiện quốc tế về quyền con người.

 

5. Tất cả các quyền con người đều mang tính phổ biến, không thể chia cắt, phụ thuộc và liên quan đến nhau. Cộng đồng quốc tế phải đối xử với các quyền con người trên phạm vi toàn cầu một cách công bằng, với cùng một nền tảng và coi trọng như nhau. Trong khi phải luôn ghi nhớ tầm quan trọng của tính đặc thù về dân tộc, khu vực cũng như bối cảnh khác nhau về lịch sử,  văn hoá và tôn giáo; các quốc gia, không phân biệt hệ thống chính trị, kinh tế, văn hoá, có nghĩa vụ thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền và  tự do cơ bản của con người.

6. Các nỗ lực của hệ thống Liên Hợp Quốc hướng tới bảo đảm sự tôn trọng chung và tuân thủ các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người góp phần vào sự ổn định và phồn vinh cần thiết cho các mối quan hệ hoà bình và hữu nghị giữa các quốc gia, cũng như góp phần cải thiện các điều kiện cho hoà bình, an ninh và sự phát triển kinh tế, xã hội, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

7. Tiến trình thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người cần phải được tiến hành phù hợp với những mục đích và nguyên tắc đề ra trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và trong luật pháp quốc tế.

8. Dân chủ, sự phát triển và việc tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người phụ thuộc lẫn nhau và bổ sung cho nhau. Dân chủ phải được xây dựng trên nền tảng ý chí được bày tỏ một cách tự do của nhân dân khi lựa chọn hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá cho nước mình, và dựa trên sự tham gia đầy đủ của nhân dân vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo nghĩa này, việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người trên bình diện quốc gia và quốc tế cần mang tính toàn cầu và phải được thực hiện không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Cộng đồng quốc tế cần ủng hộ việc tăng cường và thúc đẩy dân chủ, sự phát triển và việc tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người trên toàn thế giới.

9. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại rằng, các quốc gia kém phát triển nhất đã cam kết thực hiện tiến trình dân chủ hoá và cải cách kinh tế, mà nhiều nước trong số này ở châu Phi, cần được cộng đồng quốc tế hỗ trợ để họ có thể thành công trong tiến trình chuyển đổi tiến tới dân chủ và phát triển kinh tế.

10. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại quyền được phát triển, như đã được nêu trong Tuyên bố về quyền được phát triển, là một quyền phổ biến, không thể chuyển nhượng và cấu thành một bộ phận của các quyền con người cơ bản.

 

Như đã nêu trong Tuyên bố về quyền được phát triển, con người là chủ thể trung tâm của sự phát triển.

 

Trong khi sự phát triển hỗ trợ cho việc hưởng thụ tất cả các quyền con người, thì tình trạng kém phát triển không thể được viện dẫn để biện minh cho việc hạn chế các quyền con người mà đã được quốc tế thừa nhận.

 

Các quốc gia cần hợp tác với nhau trong việc bảo đảmsự phát triển và xoá bỏ những trở ngại cho sự phát triển. Cộng đồng quốc tế cần phải thúc đẩy sự hợp tác quốc tế hiệu quả nhằm thực hiện quyền được phát triển và xoá bỏ mọi trở ngại với sự phát triển.

Để bảo đảm sự tiến bộ bền vững trong việc thực hiện quyền được phát triển, đòi hỏi phải có những chính sách phát triển có hiệu quả ở cấp độ quốc gia, cũng như những quan hệ kinh tế công bằng và một môi  trường kinh tế thuận lợi ở cấp độ quốc tế.

11. Quyền được phát triển cần  được thực hiện theo h­ướng đáp ứng một cách cân bằng các nhu cầu về phát triển và về môi  trường của cả thế hệ hiện tại và tương lai. Hội nghị thế giới về quyền con người nhận thức rằng, việc thải trái phép các chất độc hại, nguy hiểm và rác thải là  mối đe doạ nghiêm trọng, tiềm tàng đối với quyền được sống và quyền về sức khoẻ của tất cả mọi người.

Do đó, Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi tất cả các quốc gia thông qua và tích cực thực hiện các công ước hiện hành liên quan tới việc thải các sản phẩm nguy hiểm, độc hại, các chất thải, và hợp tác để ngăn chặn việc thải trái phép các chất đó.

Mọi người đều có quyền được hưởng các lợi ích từ những tiến bộ khoa học và việc áp dụng những tiến bộ đó. Hội nghị thế giới về quyền con người nhận thấy rằng, một số thành tựu khoa học nhất định, nhất là trong y sinh và nhân sinh cũng như trong công nghệ thông tin có thể gây tác động tiêu cực đối với tính chính trực, nhân phẩm và các quyền con người, và kêu gọi sự hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm  rằng nhân phẩm và các quyền con người sẽ được tôn trọng đầy đủ trong những lĩnh vực đó.

12. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi cộng đồng quốc tế hết sức cố gắng giúp giảm nhẹ gánh nặng nợ nuớc ngoài của các quốc gia đang phát triển, nhằm hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ các quốc gia đó trong việc thực hiện đầy đủ các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của nhân dân nước họ.

 

13. Có một sự cần thiết đặt ra cho các quốc gia và các tổ chức quốc tế, trong sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, về việc tạo lập các điều kiện thuận lợi trên bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm bảo đảm việc hưởng thụ  các quyền con người một cách đầy đủ và hiệu quả. Các quốc gia cần xoá bỏ tất cả các vi phạm quyền con người và các nguyên nhân gây ra những vi phạm đó, cũng như những trở ngại đối với việc hưởng thụ các quyền này.

14. Tình trạng nghèo khổ cùng cực phổ biến đang cản trở việc hưởng thụ các quyền con người một cách đầy đủ và hiệu quả. Hành động nhanh chóng để làm giảm và tiến tới xoá bỏ tình trạng này phải được xem là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế.

15. Tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người mà không có bất cứ sự phân biệt nào là một quy tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người. Xoá bỏ nhanh chóng và toàn diện tất cả các hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và nạn phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài ngoại và những hình thức kỳ thị có liên quan là một nhiệm vụ ưu tiên của cộng đồng quốc tế. Các chính phủ cần áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và chống các hình thức phân biệt và kỳ thị chủng tộc như vậy. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi các nhóm, các thể chế, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, và các cá nhân cần tăng cường nỗ lực hợp tác và phối hợp các hoạt động chống những tệ nạn này.

16. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được trong việc xoá bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và kêu gọi cộng đồng quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc hỗ trợ tiến trình này.

Hội nghị thế giới về quyền con người cũng lấy làm tiếc về những hành động bạo lực đang tiếp diễn, phá hoại những nỗ lực loại trừ một cách hoà bình chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

17.  Các hành động, biện pháp và âm mưu khủng bố dưới  mọi hình thức và biểu hiện của nó, cũng như mối liên hệ của nó với hoạt động buôn lậu ma tuý ở một số nước, mà nhằm phá hoại các quyền và tự do cơ bản của con người, đang đe doạ sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của các quốc gia, làm mất ổn định các chính phủ hợp pháp. Cộng đồng quốc tế cần tiến hành các bước cần thiết để tăng cường sự hợp tác nhằm ngăn chặn và chống khủng bố.

18. Các quyền của phụ nữ và trẻ em gái là một bộ phận cấu thành, gắn liền và không thể tách rời khỏi các quyền mang tính phổ biến của con người. Sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ vào đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hoá ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế và việc xoá bỏ mọi hình thức phân biệt dựa trên cơ sở giới tính là những mục tiêu ưu tiên của cộng đồng quốc tế.

Bạo lực dựa trên cơ sở  giới tính và mọi hình thức quấy rối, bóc lột tình dục, kể cả những hành vi bắt nguồn từ định kiến văn hoá và tình trạng buôn người quốc tế, đều trái với nhân phẩm và giá trị của con người và phải bị xoá bỏ. Điều này có thể đạt được thông qua các biện pháp pháp lý, các hoạt động ở cấp quốc gia và sự hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội, giáo dục, làm mẹ an toàn, chăm sóc y tế và trợ giúp của xã hội.Các quyền của phụ nữ phải được coi  là một bộ phận cấu thành trong các hoạt động về quyền con người của Liên Hợp Quốc, bao gồm việc thúc đẩy thực hiện tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người liên quan đến phụ nữ.

Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi các chính phủ, các thể chế, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ tăng cường các nỗ lực nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái.

 

19. Xét đến tầm quan trọng của việc tăng cường và bảo vệ các quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số và ý nghĩa của việc tăng cường và bảo vệ các quyền của nhóm này đối với sự ổn định về chính trị và xã hội của các quốc gia mà họ đang sinh sống.

Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại nghĩa vụ của các quốc gia phải bảo đảm cho những người thuộc các nhóm thiểu số có thể thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả tất cả các quyền và tự do cơ bản của  con người mà không có sự phân biệt đối xử nào, và họ phải được hoàn toàn bình đẳng trước pháp luật, phù hợp với Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của những cá nhân thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ.

Những người thuộc các nhóm thiểu số có quyền được hưởng nền văn hoá riêng của họ, được theo và thực hành tôn giáo riêng của họ, được tự do sử dụng ngôn ngữ riêng của họ trong gia đình và ngoài xã hội mà không bị can thiệp hoặc phân biệt đối xử dưới bất cứ hình thức nào.

20. Hội nghị thế giới về quyền con người thừa nhận  phẩm giá vốn có và sự cống hiến đặc biệt của người bản địa đối với sự phát triển và đa dạng của xã hội, và khẳng định lại một cách mạnh mẽ cam kết của cộng đồng quốc tế đối với việc thúc đẩy  sự thịnh vượng về kinh tế, xã hội và văn hoá của người bản địa, cũng như với quyền của họ được hưởng các thành quả của sự phát triển bền vững. Các quốc gia cần bảo đảm sự tham gia một cách đầy đủ và tự do của người bản địa trong mọi lĩnh vực xã hội, đặc biệt trong các vấn đề có liên quan tới họ. Xét đến tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền của người bản địa và sự đóng góp của việc thúc đẩy và bảo vệ như vậy đối với sự ổn định về chính trị và xã hội của các quốc gia mà họ đang sinh sống, các quốc gia cần tiến hành các bước đi đồng bộ, tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm việc tôn trọng tất cả các quyền con người và tự do cơ bản của người bản địa, trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử, và thừa nhận giá trị và sự đa dạng về bản sắc, nền văn hoá và tổ chức xã hội riêng của họ.

21. Hội nghị thế giới về quyền con người, trong khi hoan nghênh việc một số lớn quốc gia sớm phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, lưu ý việc thừa nhận các quyền  trẻ em trong bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển trẻ em và Kế hoạch hành động do Hội nghị thượng đỉnh thế giới về trẻ em thông qua, kêu gọi hoàn thành việc phê chuẩn Công ước này trên toàn cầu vào năm 1995 và thúc giục các quốc gia thành viên thực hiện hiệu quả Công ước bằng  cách áp dụng tất cả các biện pháp lập pháp, hành chính cần thiết và các biện pháp khác, cũng như phân bổ tối đa các nguồn lực sẵn có cho việc này. Trong mọi hoạt động liên quan tới trẻ em, không phân biệt đối xử và lợi ích tốt nhất của trẻ em phải được xem xét đầu tiên, và ý kiến của trẻ em phải được coi trọng đúng mức. Các cơ chế và chương trình quốc gia và quốc tế cần được tăng cường để bảo vệ và bảo trợ trẻ em, đặc biệt với trẻ em gái, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em bị bóc lột  về kinh tế và tình dục, kể cả việc dùng sách báo, phim ảnh khiêu dâm trẻ em, mại dâm trẻ em hoặc bán các bộ phận cơ thể của trẻ em, trẻ em là nạn nhân của bệnh tật, kể cả AIDS, trẻ em tị nạn, trẻ em bị giam giữ, trẻ em trong xung đột vũ trang và trẻ em là nạn nhân của nạn đói, hạn hán và trong các tình trạng khẩn cấp khác. Cần tăng cường sự hợp tác và đoàn kết quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện Công ước về quyền trẻ em và các quyền của trẻ em phải được coi là một ưu tiên trong các hoạt động về quyền con người mang tính hệ thống rộng rãi của  Liên Hợp Quốc.

Hội nghị thế giới về quyền con người cũng nhấn mạnh, vì sự phát triển đầy đủ và hài hoà về nhân cách của trẻ em, trẻ em cần được nuôi d­ưỡng trong môi  trường gia đình và do đó môi  trường này cần phải được bảo vệ tốt hơn.

22. Cần quan tâm đặc biệt đến việc bảo đảm cho những người khuyết tật không bị phân biệt đối xử và được bình đẳng trong việc hưởng thụ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người, bao gồm được tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

23. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại rằng, tất cả mọi người, không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào, đều có quyền tìm kiếm nơi lánh nạn và được hưởng quy chế tỵ nạn ở nước khác để tránh sự ngược đãi, và có quyền được trở về Tổ quốc mình. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, Công ước năm 1951 về Vị thế của người tị nạn, Nghị định thư năm­ 1967 bổ sung Công ước này và các thoả thuận khu vực có liên quan. Hội nghị bày tỏ sự cảm kích đối với các quốc gia đang tiếp tục tiếp nhận và cưu mang một số lượng lớn người tị nạn trên lãnh thổ của mình, cũng như đối với Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn về những cống hiến của Văn phòng trên lĩnh vực này. Hội nghị cũng bày tỏ sự cảm kích đối với Cơ quan công tác và cứu trợ của  Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở Trung Đông.

Hội nghị thế giới về quyền con người thừa nhận rằng, những vi phạm thô bạo các quyền con người, kể cả trong các xung đột vũ trang, là một trong số các yếu tố phức hợp và phức tạp  dẫn đến việc di tản.

Hội nghị thế giới về quyền con người thừa nhận rằng, trước tình hình phức tạp của cuộc khủng hoảng về người tị nạn trên thế giới và phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, các văn kiện quốc tế có liên quan, tình đoàn kết quốc tế và trên tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm, cộng đồng quốc tế cần có một cách tiếp cận toàn diện trong hoạt động phối hợp và hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế có liên quan, trong đó  lưu ý đến chức năng của cơ quan Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Cách tiếp cận này cần bao gồm việc xây dựng các chiến lược để giải quyết các nguyên nhân sâu xa và những tác động của các dòng người tị nạn và di tản, cũng như để tăng cường cơ chế chuẩn bị và ứng phó với những hoàn cảnh khẩn cấp, cung cấp sự bảo vệ và trợ giúp có hiệu quả cho những người tị nạn, có lưu tâm đến những nhu cầu đặc biệt của phụ nữ và trẻ em, cũng như để đạt được các giải pháp lâu dài cho vấn đề, trước tiên là thông qua việc hồi hương tự nguyện an toàn và trong phẩm giá, kể cả những giải pháp đã được các hội nghị quốc tế về người tị nạn thông qua. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia, đặc biệt liên quan đến các quốc gia gốc, trong vấn đề này. Với một cách tiếp cận toàn diện, Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một sự quan tâm đặc biệt, kể cả của các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức nhân đạo, nhằm tìm ra giải pháp lâu dài đối với các vấn đề liên quan đến những người di tản  ở trong nước, trong đó có việc đưa họ trở về quê hương bản quán một cách tự nguyện, an toàn và giúp họ tạo lập cuộc sống mới.

 

Dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế, Hội nghị thế giới về quyền con người cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân của tất cả những thiên tai và thảm hoạ do con người gây ra.

 

24. Phải dành sự coi trọng đặc biệt đối với việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người của những  người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm những người lao động di trú­, xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại họ, đồng thời tăng cường và thực hiện hiệu quả hơn các văn kiện quốc tế về quyền con người  hiện hành có liên quan đến những nhóm này. Các quốc gia có nghĩa vụ ban hành và duy trì các biện pháp thích đáng ở cấp độ quốc gia, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và trợ cấp xã hội, nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền của những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương ở nước mình, và bảo đảm có sự tham gia của những thành viên trong các nhóm này mà quan tâm đến việc tìm giải pháp cho các vấn đề riêng của nhóm họ.

25. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định rằng nạn nghèo đói cùng cực và việc bị gạt ra ngoài lề của xã hội cấu thành sự vi phạm nhân phẩm con người, và cần phải có các biện pháp cấp bách để có thể hiểu biết sâu sắc hơn về nạn nghèo đói cùng cực và những nguyên nhân của nó, trong đó có những nguyên nhân liên quan đến sự phát triển, nhằm thúc đẩy các quyền con người của những người nghèo nhất, và để xoá bỏ nạn nghèo khổ cùng cực và tình trạng bị gạt ra ngoài lề của xã hội, cũng như để thúc đẩy sự  hưởng thụ các thành quả của tiến bộ xã hội. Điều cốt yếu đối với các quốc gia là khuyến khích sự tham gia của những người nghèo nhất vào quá trình hoạch định chính sách ở cộng đồng nơi  họ  sống, việc thúc đẩy các quyền con người và những nỗ lực đấu tranh chống nạn nghèo đói cùng cực.

26. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh các tiến bộ đã đạt được trong việc pháp điển hoá các văn kiện quốc tế về quyền con người, vốn là một quá trình vận động và phát triển, và kêu gọi tiến tới sự phê chuẩn toàn cầu đối với các công ước về quyền con người. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị tất cả các quốc gia nên tham gia các công ước quốc tế này và nên  tránh việc bảo lưu đến mức có thể

27. Tất cả các quốc gia cần  xây dựng một khuôn khổ hữu hiệu về các biện pháp khắc phục để sửa chữa những bất công hoặc vi phạm về quyền con người. Quản lý tư pháp, bao gồm liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan công tố, đặc biệt là một nền tư pháp và nghề luật­ độc lập, phù hợp với các chuẩn mực đang được áp dụng trong các văn kiện quốc tế về quyền con người, là điều kiện thiết yếu để hiện thực hoá một cách đầy đủ và không phân biệt đối xử  các quyền con người, và là yếu tố không thể thiếu cho các quá trình dân chủ và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, các thiết chế liên quan đến việc quản lý tư pháp cần phải được cung cấp nguồn tài chính thích đáng, và cộng  đồng quốc tế cần phải tăng cường sự hỗ trợ ở mức độ lớn hơn, cả về kỹ thuật lẫn tài chính. Liên Hợp Quốc có trách nhiệm ưu tiên sử dụng các chương trình dịch vụ tư­ vấn đặc biệt để hỗ trợ xây dựng một hệ thống quản lý tư pháp  mạnh và độc lập.

 

28. Hội nghị thế giới về quyền con người bày tỏ mối lo ngại sâu sắc đối với những  vi phạm nghiêm trọng về quyền con người, đặc biệt dưới hình thức diệt chủng, “thanh lọc sắc tộc” và hãm hiếp phụ nữ một cách có hệ thống trong các cuộc xung đột vũ trang, mà đã gây ra những dòng thác người tị nạn và di tản ồ ạt. Trong khi lên án mạnh mẽ các hành động ghê tởm kể trên, Hội nghị một lần nữa kêu gọi phải trừng phạt những kẻ gây ra các tội ác và ngăn chặn ngay các tội ác đó.

29. Hội nghị thế giới về quyền con người bày tỏ lo ngại sâu sắc đối với những vi phạm quyền con người đang tiếp tục diễn ra trên thế giới, bất chấp những chuẩn mực đã được thiết lập trong các văn kiện quốc tế về quyền con người và trong các văn kiện của luật nhân đạo quốc tế, cũng như về tình trạng thiếu những biện pháp khắc phục, bồi thường một cách hiệu quả và thích đáng cho các nạn nhân.

Hội nghị thế giới về quyền con người lo ngại sâu sắc tới những vi phạm quyền con người diễn ra trong các cuộc xung đột vũ trang, mà đang ảnh hưởng tới những người dân thường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già và những người khuyết tật.  Vì vậy, Hội nghị kêu gọi các quốc gia và tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang cần phải tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, như đã nêu trong các Công ước Giơ-ne-vơ năm 1949 và các nguyên tắc, quy tắc khác của luật nhân đạo quốc tế, cũng như  các chuẩn mực tối thiểu về việc bảo vệ quyền con người mà đã được nêu trong các công ước quốc tế về lĩnh vực này.

Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định quyền  của các nạn nhân được hưởng sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo, như đã nêu trong các Công ước Giơ-ne-vơ năm 1949 và các văn kiện có liên quan khác của luật nhân đạo quốc tế, và kêu gọi cần tạo điều kiện để cung cấp sự hỗ trợ cho các nạn nhân  một cách an toàn và kịp thời.

30. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng bày tỏ sự lo ngại và lên án các vụ vi phạm quyền con người thô bạo, có tính hệ thống vẫn diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới, điều mà đang gây những trở ngại nghiêm trọng cho việc hưởng thụ đầy đủ các quyền con người. Những vi phạm và trở ngại đó bao gồm những vấn đề như tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm, việc hành quyết tuỳ tiện và độc đoán; việc đưa đi mất tích hay giam giữ tuỳ tiện; tất cả những hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự phân biệt đối xử về chủng tộc và chủ nghĩa a-pác-thai; tình trạng chiếm đóng và thống trị của nước ngoài, tình trạng bài  ngoại; tình trạng nghèo đói và sự chối bỏ các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá; sự kỳ thị tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố; sự phân biệt đối xử với phụ nữ và tình trạng không có pháp quyền.

31. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi các quốc gia kiềm chế việc áp dụng bất cứ biện pháp đơn phương nào không phù hợp với pháp luật quốc tế và với Hiến chương Liên Hợp Quốc mà gây trở ngại cho  quan hệ buôn bán giữa các quốc gia và cho việc hiện thực hoá một cách đầy đủ các quyền con người đã được nêu trong Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người và trong các văn kiện quốc tế khác trênlĩnh vực này , đặc biệt là quyền của tất cả mọi người được hưởng mức sống thích đáng cho sức khoẻ và sự yên vui của mình, trong đó bao gồm được có lương thực, thực phẩm, được chăm sóc y tế, có nhà ở và được hưởng các dịch vụ xã hội cần thiết. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định  không được sử dụng lương thực như là một công cụ để gây áp lực chính trị.

 

32. Hội nghị thế giới về quyền con người tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tính phổ biến, tính khách quan và tính không phân biệt trong việc xem xét các vấn đề về quyền con người.

 

33. Hội nghị thế giới về quyền con người tái khẳng định rằng, như đã quy định trong Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá và các văn kiện quốc tế khác về quyền con người, các quốc gia có nghĩa vụ bảo đảm rằng giáo dục phải nhằm mục đích tăng cường sự tôn trọng các quyền con người và tự do cơ bản. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép chủ đề quyền con người vào các chương trình giáo dục và kêu gọi các quốc gia thực hiện điều này. Giáo dục cần nhằm thúc đẩy  sự hiểu biết, khoan dung, hoà bình và  quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, giữa các nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo, cũng như nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động của Liên Hợp Quốc nhằm vào các mục tiêu trên. Bởi vậy, giáo dục về quyền con người và phổ biến các thông tin đúng đắn đóng một vai trò quan trọng, cả về lý luận và thực tiễn, trong việc thúc đẩy và tôn trọng các quyền con người của tất cả các cá nhân, không có sự phân biệt nào về chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, và điều này cần phải được lồng ghép vào các chính sách giáo dục ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Hội nghị thế giới về quyền con người lưu ý rằng những hạn chế về nguồn lực và khiếm khuyết về thể chế có thể gây trở ngại cho việc sớm thực hiện các mục tiêu trên.

34. Cần tăng cường các nỗ lực giúp đỡ các quốc gia có yêu cầu nhằm  tạo ra các điều kiện theo đó mỗi cá nhân đều có thể được hưởng các quyền  và tự do cơ bản của con người. Các chính phủ, hệ thống Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức đa phương khác cần tăng một cách đáng kể các nguồn tài lực dành cho các chương trình nhằm thiết lập và thúc đẩy các cơ quan lập pháp, các cơ quan quốc gia về quyền con người và những thiết chế có liên quan khác mà có tác dụng thúc đẩy pháp quyền và dân chủ, hỗ trợ quá trình bầu cử, thúc đẩy nhận thức về quyền con người thông qua đào tạo, giảng dạy và giáo dục, cũng như sự tham gia của dân chúng và xã hội dân sự.

Các chương trình dịch vụ t­ư vấn và hợp tác kỹ thuật của Trung tâm quyền con người cần được tăng cường, cũng như làm tăng tính hiệu quả và công khai để trở thành một nguồn hỗ trợ chính vào việc tăng cường sự tôn trọng các quyền con người. Các quốc gia cần gia tăng sự đóng góp cho các chương trình trên, thông qua việc cung cấp những khoản tài chính lớn cho ngân sách thường niên của Liên Hợp Quốc, đồng thời thông qua những khoản đóng góp tự nguyện ngoài kế hoạch.

35. Việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người phải thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của các quyền con người mà được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc , cũng như phải phản ánh được các yêu cầu của các hoạt động về quyền con người mà các quốc gia thành viên đã giao phó cho Liên Hợp Quốc. Vì mục tiêu đó, các hoạt động của Liên Hợp Quốc về quyền con người cần phải được cung cấp thêm các nguồn lực.

36. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại vai trò quan trọng và mang tính xây dựng của các cơ quan quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt liên quan đến khả năng tư vấn của các cơ quan này với các nhà chức trách có thẩm quyền, vai trò của các cơ quan này trong việc khắc phục các vi phạm quyền con người và trong việc phổ biến thông tin, giáo dục về quyền con người.

Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến khích việc thiết lập và củng cố các cơ quan quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người theo “Các nguyên tắc liên quan đến vị thế của các cơ quan quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người”, và thừa nhận quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn một cơ cấu  phù hợp nhất để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của nước mình trên lĩnh vực này.

37. Các cơ chế khu vực đóng một vai trò cơ bản trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người. Các cơ chế như vậy cần tăng cường các chuẩn mực phổ biến về quyền con người mà đã được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế về quyền con người, và nhằm bảo vệ các chuẩn mực đó. Hội nghị thế giới về quyền con người ủng hộ các nỗ lực đang tiến hành nhằm tăng cường  và nâng cao hiệu quả của các cơ chế như vậy, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp với các hoạt động của Liên Hợp Quốc về quyền con người.

Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại sự cần thiết phải xem xét khả năng thiết lập các cơ chế khu vực và tiểu khu vực về thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ở những nơi ch­ưa có các cơ chế như thế.

38. Hội nghị thế giới về quyền con người thừa nhận vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong việc thúc đẩy tất cả các quyền con người và các hoạt động nhân đạo ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Hội nghị đánh giá cao đóng góp của các tổ chức phi chính phủ trong việc nâng cao  nhận thức của công chúng về các vấn đề quyền con người, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, tập huấn và nghiên cứu trên  lĩnh vực này, và trong việc thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền con người và tự do cơ bản. Trong khi thừa nhận rằng các quốc gia có trách nhiệm đầu tiên trong việc xây dựng các chuẩn mực  về quyền con người, Hội nghị cũng đánh giá cao đóng góp của các tổ chức phi chính phủ vào tiến trình này. Liên quan đến vấn đề đó, Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại và hợp tác giữa các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức phi chính phủ và các thành viên của họ thật sự tham gia vào lĩnh vực quyền con người cần phải được hưởng các quyền  và tự do đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, và phải được bảo vệ bởi pháp luật quốc gia. Các quyền và tự do này không thể được thực hiện trái với các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Các tổ chức phi chính phủ cần phải được tự do tiến hành các hoạt động về quyền con người của họ trong khuôn khổ pháp luật quốc gia và Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người mà không có sự can thiệp nào.

39. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông tin khách quan, có trách nhiệm và vô t­ư về các vấn đề liên quan đến quyền con người và các vấn đề nhân đạo, Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các cơ quan truyền thông đại chúng, và những cơ quan này  cần phải được tự do họạt động và được bảo vệ trong khuôn khổ của pháp luật quốc gia.

II

A- Sự phối hợp chặt chẽ hơn về quyền con người trong hệ thống Liên Hợp Quốc

1. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị tăng cường sự phối hợp trong hệ thống Liên Hợp Quốc để thúc đẩy các quyền con người và tự do cơ bản. Nhằm mục đích này, Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi tất cả các bộ phận, cơ quan  và các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc mà có các hoạt động về quyền con người  hợp tác với nhau nhằm tăng cường, hợp lý hoá và lồng ghép các hoạt động của họ, tránh xảy ra những trùng lặp không cần thiết. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng khuyến nghị Tổng thư­ ký rằng các quan chức cao cấp của các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức chuyên môn liên quan, trong các cuộc họp thường niên, ngoài việc phối hợp hoạt động cũng cần đánh giá tác động của các chính sách và chiến lược của các cơ quan này đối với việc thực hiện tất cả các quyền con người.

2. Thêm vào đó, Hội nghị thế giới về quyền con người cũng kêu gọi các tổ chức khu vực, các thể chế hỗ trợ phát triển và tài chính quốc tế và khu vực chủ yếu đánh giá tác động của các chính sách và chương trình của họ đối với việc thực hiện các quyền con người.

3. Hội nghị thế giới về quyền con người nhận thấy các cơ quan chuyên môn, các bộ phận và thể chế liên quan trong hệ thống Liên Hợp Quốc, cũng như các tổ chức liên chính phủ  khác có hoạt động trên lĩnh vực quyền con người đóng một vai trò thiết yếu trong việc xây dựng, thúc đẩy và thực hiện các chuẩn mực về quyền con người trong phạm vi chức năng của họ, và vì vậy, các cơ quan, tổ chức này cần lưu tâm đến kết quả của Hội nghị thế giới về quyền con người mà gắn với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của họ.

4. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị mạnh mẽ cần có một nỗ lực chung nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc phê chuẩn, gia nhập và thừa kế các công ước và nghị định thư­ quốc tế về quyền con người mà  được thông qua trong khuôn khổ hệ thống Liên Hợp Quốc, nhằm đạt được sự chấp thuận toàn cầu với các điều ước này. Tổng thư­ ký Liên Hợp Quốc, trên cơ sở tham khảo ý kiến của các cơ quan giám sát thực hiện các công ước về quyền con người, cần xem xét việc tổ chức một cuộc đối thoại giữa các quốc gia nhằm xác định các trở ngại trong vấn đề trên và tìm cách khắc phục các trở ngại đó.

5. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến khích các quốc gia xem xét giảm thiểu các bảo lưu mà họ đặt ra khi tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người, cần thận trọng và hạn chế tới mức có thể việc đưa ra các bảo lưu và bảo đảm rằng không có bảo lưu nào được đưa ra trái với mục đích và mục tiêu của các điều ước có liên quan, đồng thời cần thường xuyên xem xét lại các bảo lưu nhằm rút bỏ chúng.

6. Trong khi thừa nhận sự cần thiết phải nhất quán duy trì chất lượng cao của các chuẩn mực quốc tế hiện hành về quyền con người và tránh việc tăng quá nhiều các văn kiện quốc tế trên lĩnh vực này, Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại các nguyên tắc chỉ đạo liên quan đến việc soạn thảo các văn kiện  quốc tế mới nêu trong Nghị quyết 41/120 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và kêu gọi các cơ quan quyền con người Liên Hợp Quốc, trong khi xem xét soạn thảo các chuẩn mực quốc tế mới, cần lưu tâm đến những nguyên tắc chỉ đạo đó và cần tham khảo ý kiến của các cơ quan giám sát thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người về sự  cần thiết phải soạn thảo những chuẩn mực mới, đồng thời cần đề nghị Ban thư­ ký Liên Hợp Quốc tiến hành thẩm định kỹ thuật với các văn kiện mới được đề xuất.

7. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị, nếu và khi cần thiết, cần bổ nhiệm các chuyên viên về quyền con người ở các văn phòng khu vực của Liên Hợp Quốc nhằm phổ biến thông tin, đào tạo và cung cấp những trợ giúp kỹ thuật trên lĩnh vực quyền con người theo yêu cầu của các quốc gia thành viên quan tâm đến vấn đề này. Cần tổ chức đào tạo về quyền con người cho các nhân viên dân sự quốc tế được giao thực hiện các công việc liên quan đến quyền con người.

8. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh việc tổ chức các phiên họp khẩn cấp của Uỷ ban quyền con người Liên Hợp Quốc, coi đó như một sáng kiến tích cực và cho rằng các cơ quan có liên quan trong hệ thống Liên Hợp Quốc cần xem xét để có những cách thức khác nhằm phản ứng kịp thời với những vi phạm nghiêm trọng các quyền con người.

Các nguồn lực

9. Lo ngại về tình trạng mất cân xứng ngày càng tăng giữa các hoạt động của Trung tâm quyền con người với các nguồn nhân lực, tài chính và các nguồn  lực khác phục vụ cho việc tiến hành các hoạt động của Trung tâm, và lưu tâm đến các nguồn  lực cần thiết cho các chương trình quan trọng khác của Liên Hợp Quốc, Hội nghị thế giới về quyền con người yêu cầu Tổng thư­ ký và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tiến hành các bước cấp bách nhằm tăng một cách đáng kể các nguồn lực lấy từ ngân sách thường xuyên hiện nay và trong tương lai của Liên Hợp Quốc; đồng thời tiến hành các biện pháp cấp bách nhằm tìm các nguồn lực ngoài ngân sách để bổ sung chi các chương trình về quyền con người.

10. Trong khuôn khổ vấn đề này, Trung tâm quyền con người cần được trực tiếp phân bổ một phần tăng lên của ngân sách thường xuyên để trang trải các chi phí  và tất cả các chi phí tổn khác của Trung tâm, kể cả các chi phí liên quan đến các cơ quan quyền con người của Liên Hợp Quốc. Quỹ tự nguyện cho các hoạt động hợp tác kỹ thuật của Trung tâm cần được bổ sung từ nguồn ngân sách gia tăng này; Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi sự đóng góp hào hiệp vào với các quỹ uỷ thác hiện có.

11. Hội nghị thế giới về quyền con người yêu cầu Tổng th­ư ký và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cung cấp đầy đủ các nguồn nhân lực, tài chính và các nguồn lực khác cho Trung tâm quyền con người nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện các hoạt động của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng.

12. Ghi nhận sự cần thiết của việc bảo đảm các nguồn nhân lực và tài chính sẵn có nhằm tiến hành các hoạt động về quyền con người mà đã được các cơ quan liên chính phủ uỷ thác, Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi Tổng th­ư ký Liên Hợp Quốc, chiểu theo điều 101 Hiến chương Liên Hợp Quốc, và các quốc gia thành viên xác định một cách tiếp cận đồng bộ nhằm bảo đảm  sự  phân bổ các nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Ban thư­ ký Liên Hợp Quốc. Hội nghị thế giới về quyền con người đề nghị Tổng thư­ ký xem xét liệu việc điều chỉnh các thủ tục trong chu kỳ ngân sách chương trình có cần thiết hoặc có hữu ích hay không, nhằm bảo đảm  việc thực hiệnkịp thời và hiệu quả các hoạt động về quyền con người mà đã được các quốc gia thành viên giao phó.

Trung tâm quyền con người

13. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường vai trò của Trung tâm quyền con người của Liên Hợp Quốc.

14. Trung tâm quyền con người cần đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp mối quan tâm về quyền con người trong toàn hệ thống Liên Hợp Quốc. Vai trò đầu mối của Trung tâm sẽ được thực hiện tốt nhất nếu như Trung tâm có thể hợp tác đầy đủ với các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc. Vai trò điều phối của Trung tâm cũng có nghĩa là cần thiết phải tăng cường nguồn lực cho văn phòng của cơ quan này ở Nữu ước.

15. Cần bảo đảm cho Trung tâm quyền con người có đầy đủ phương tiện phục vụ hệ thống các báo cáo viên về tình hình quốc gia, báo cáo viên theo chủ đề, các chuyên gia, các nhóm công tác và các cơ quan giám sát thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người. Uỷ ban quyền con người cần ưu tiên xem xét việc thực hiện các khuyến nghị do Uỷ ban đưa ra.

16. Trung tâm quyền con người cần có một vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy các quyền con người. Vai trò này có thể được thực hiện thông qua sự hợp tác với các quốc gia thành viên, và qua một chương trình nâng cao về dịch vụ tư­ vấn và giúp đỡ kỹ thuật. Các quỹ tự nguyện hiện có cần được mở rộng về mặt thực chất cho các mục tiêu này và cần được quản lý một cách hiệu quả và có phối hợp hơn. Tất cả các hoạt động đó cần tuân theo những quy tắc quản lý chặt chẽ và minh bạch, và việc đánh giá các dự án và chương trình thường xuyên cần được tiến hành theo định kỳ . Nhằm mục đích đó, kết quả của hoạt động đánh giá và những thông tin liên quan khác cần được thông báo định kỳ. Cụ thể, Trung tâm cần tổ chức các cuộc họp thông báo thông tin ít nhất mỗi năm một lần và mời tất cả các quốc gia thành viên và các tổ chức liên quan trực tiếp đến các dự án và chương trình này tham dự.

Điều chỉnh và tăng cường bộ máy của Liên Hợp Quốc về quyền con người, bao gồm việc thành lập Cao uỷ Liên Hợp Quốc về quyền con người

17. Hội nghị thế giới về quyền con người công nhận sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh bộ máy về quyền con người của Liên Hợp Quốc để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và trong tương lai của việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, như đã được nêu trong bản Tuyên bố này, và nằm trong khuôn khổ của sự phát triển cân bằng và bền vững cho tất cả mọi người. Cụ thể, các cơ quan về quyền con người của Liên Hợp Quốc cần tăng cường sự phối hợp, năng lực và hiệu quả trong hoạt động của mình.

18. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi xem xét báo cáo của Hội nghị tại  khoá họp thứ 48, cần ưu tiên xem xét vấn đề thành lập Cao uỷ về quyền con người  để thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền con người.

B- Bình đẳng, nhân phẩm và khoan dung

1. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại và các hình thức kỳ thị khác

19. Hội nghị thế giới về quyền con người coi việc xoá bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và nạnphân biệt chủng tộc, cụ thể như các hình thức đã được thể chế hoá như chủ nghĩa a-pác-thai, hoặc những hình thức xuất phát từ các học thuyết về tính siêu đẳng hoặc độc đẳng về chủng tộc, hay các hình thức và những biểu hiện hiện đại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, như một mục tiêu hàng đầu của cộng đồng quốc tế và của chương trình rộng lớn trên thế giới nhằm thúc đẩy các quyền con người. Các cơ quan và tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc cần tăng cường những nỗ lực nhằm thực hiện một chương trình hành động liên quan đến thập kỷ thứ ba đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và nạn phân biệt chủng tộc, cũng như thực hiện các nhiệm vụ gắn với việc thực hiện mục đích đó. Hội nghị thế giới về quyền con người khẩn thiết kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng quốc tế vào Quỹ uỷ thác cho Chương trình Thập kỷ hành động đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và nạn phân biệt chủng tộc.

20. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục tất cả các chính phủ tiến hành những biện pháp cấp bách và đề ra những chính sách mạnh mẽ nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống tất cả các hình thức và biểu hiện của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tệ bài ngoại hoặc các hình thức kỳ thị khác có liên quan, nếu cần thiết, bằng cách ban hành các văn bản pháp luật phù hợp, kể cả các biện pháp hình sự, cũng như bằng việc thiết lập các thể chế quốc gia để đấu tranh chống những hiện tượng này.

21. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh quyết định của Uỷ ban quyền con người cử một báo cáo viên đặc biệt về các hình thức hiện đại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại và các hình thức kỳ thị khác có liên quan. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Công ước quốc tế về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc xem xét việc ra một tuyên bố theo điều 14 của Công ước đó.

22. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi tất cả các chính phủ tiến hành mọi biện pháp thích hợp phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, và với sự lưu tâm thích đáng tới những hệ thống pháp luật riêng của nước mình, nhằm đấu tranh chống sự kỳ thị và bạo lực có liên quan dựa trên cơ sở tín ng­ưỡng hoặc tôn giáo, kể cả những hành động phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, và việc xúc phạm những nơi thờ cúng tôn giáo, thừa nhận rằng mỗi cá nhân đều có quyền tự do tư­ tưởng, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do ngôn luận. Hội nghị đề nghị tất cả các quốc gia thực hiện các quy định của Tuyên bố về xoá bỏ tất cả các hình thức kỳ thị và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tín ngư­ỡng hoặc tôn giáo.

23. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh rằng tất cả các cá nhân phạm tội hoặc cho phép người khác thực hiện những tội ác liên quan đến thanh lọc sắc tộc đều phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm quyền con người như vậy, và cộng đồng quốc tế cần tiến hành mọi nỗ lực đ­ể đưa những kẻ phạm tội ra xét xử.

24. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi tất cả các quốc gia tiến hành , một cách riêng rẽ hoặc theo tập thể, các biện pháp tức thời nhằm chống hành động thanh lọc sắc tộc và nhanh chóng chấm dứt hành động đó. Những nạn nhân của hành động thanh lọc sắc tộc ghê tởm phải có quyền được nhận những biện pháp khắc phục thích đáng và hiệu quả.

2. Những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, sắc  tộc, tôn giáo và ngôn ngữ

25. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi Uỷ ban quyền con người xem xét các cách thức nhằm thúc đẩy và bảo vệ hiệu quả quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số như đã nêu trong Tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Trong bối cảnh đó và theo yêu cầu của các chính phủ liên quan, cũng như căn cứ vào chương trình dịch vụ tư­ vấn và trợ giúp kỹ thuật, Hội nghị quốc tế về quyền con người kêu gọi Trung tâm quyền con người cung cấp những trợ giúp chuyên môn có chất lượng  về các vấn đề người thiểu số và các quyền con người, cũng như về việc ngăn ngừa và  giải quyết các tranh chấp hiện tại hoặc tiềm tàng về người thiểu số.

26. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục các quốc gia và cộng đồng quốc tế thúc đẩy và bảo vệ các quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, phù hợp với Tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ.

27. ở những nơi thích hợp, cần tiến hành những biện pháp tạo thuận lợi cho những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ tham gia đầy đủ vào mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo và văn hoá của cộng đồng, cũng như vào tiến trình phát triển kinh tế của đất nước họ.

Người bản địa

28. Hội nghị thế giới về quyền con người đề nghị Nhóm công tác về người bản địa của Tiểu ban ngăn ngừa sự phân biệt đối xử và bảo vệ người thiểu số hoàn thành dự thảo  Tuyên bố về quyền của người bản địa tại khoá họp thứ 11 của Tiểu ban.

29. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị Uỷ ban quyền con người xem xét gia hạn và cập nhật chức năng của Nhóm công tác về người bản địa sau khi hoàn thành dự thảo Tuyên bố về quyền của người bản địa.

30. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng khuyến nghị các chương trình dịch vụ t­ư vấn và trợ giúp kỹ thuật trong phạm vi hệ thống Liên Hợp Quốc cần đáp ứng tích cực các đề nghị trợ giúp của các quốc gia, mà nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho người bản địa. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng khuyến nghị cần dành các nguồn nhân lực và tài chính thích đáng cho Trung tâm quyền con người trong khuôn khổ tổng thể của việc tăng cường các hoạt động của Trung tâm như đã nêu trong văn kiện này.

31. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi các quốc gia bảo đảm cho người bản địa được tham gia đầy đủ và tự do vào tất cả các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt trong các vấn đề có liên quan đến họ.

32. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng khuyến nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố Thập kỷ quốc tế về người bản địa trên thế giới, bắt đầu từ tháng giêng năm 1994, bao gồm các chương trình  hành động có tính định hướng. Một Quỹ uỷ thác tự nguyện thích đáng sẽ được lập ra để phục vụ mục đích này. Trong khuôn khổ thập kỷ đó, cần xem xét việc thiết lập một diễn đàn thường trực cho người bản địa trong hệ thống Liên Hợp Quốc .

Người lao động di cư

33. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục tất cả các quốc gia bảo đảm  các quyền con người của mọingười lao động di c­ư và gia đình họ.

34. Hội nghị thế giới về quyền con người cho rằng việc tạo ra các điều kiện để thúc đẩy  sự  hoà hợp và khoan dung hơn giữa những người lao động di cư với người dân của những nước sở tại, nơi mà những người lao động di c­ư đang làm việc, là đặc biệt quan trọng.

35. Hội nghị thế giới về quyền con người đề nghị các quốc gia xem xét khả năng ký và phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền của tất cả những người lao động di cư­ và của các thành viên trong gia đình họ trong thời gian sớm nhất có thể được.

3. Địa vị bình đẳng và các quyền con người của phụ nữ

36. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi việc bảo đảm cho phụ nữ được hưởng một cách đầy đủ và bình đẳng tất cả các quyền con người và coi đây là một ưu tiên hành động của các chính phủ và của Liên Hợp Quốc. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hội nhập và tham gia đầy đủ của phụ nữ vào quá trình phát triển, với cả hai t­ư cách, vừa là người thực hiện vừa là người hưởng thụ của quá trình phát triển, và nhắc lại các mục tiêu đề ra cho hành động toàn cầu vì phụ nữ nhằm tiến tới sự phát triển bền vững và bình đẳngmà đã được nêu trong mục 24, Chương trình nghị sự 21 của Tuyên bố Ri-ô về môi trường và phát triển, được thông qua tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển (Rio de Janeiro, Brazil, các ngày 3-4/6/1992).

37. Vấn đề địa vị bình đẳng và các quyền con người của phụ cần phải được lồng ghép vào các hoạt động chủ đạo của toàn bộhệ thống Liên Hợp Quốc. Các vấn đề này cần được xem xét một cách thường xuyên và có hệ thống ở mọi bộ phận và cơ chế liên quan của Liên Hợp Quốc. Cụ thể, cần phải tiến hành các biện pháp để tăng cường hợp tác và thúc đẩy hơn nữa sự thống nhất về mục tiêu giữa Uỷ ban về địa vị của phụ nữ, Uỷ ban quyền con người, Uỷ ban xoá bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc và các tổ chức chuyên môn khác của Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh này, cần tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa Trung tâm quyền con người và Bộ phận Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

38. Đặc biệt, Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động nhằm xoá bỏ bạo lực chống lại phụ nữ trong đời sống riêng tư­ cũng như công cộng, xoá bỏ tất cả những hình thức quấy rối, bóc lột tình dục và nạn buôn bán phụ nữ, xoá bỏ những định kiến về giới trong quản lý tư­ pháp và loại trừ bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh giữa các quyền của phụ nữ và những tác động có hại của một số tập tục truyền thống nhất định, của những định kiến văn hoá và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo Tuyên bố về bạo lực chống lại phụ nữ và yêu cầu các quốc gia đấu tranh với những hình thức bạo lực chống lại phụ nữ theo như các quy định của Tuyên bố đó. Các vi phạm đối với quyền con người của phụ nữ trong các cuộc xung đột vũ trang là những vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người và luật nhân đạo quốc tế. Tất cả những vi phạm như vậy, đặc biệt là những hành động giết phụ nữ, c­ưỡng hiếp có hệ thống, bắt làm nô lệ tình dục, cư­ỡng bức có thai, đòi hỏi phải có sự đối phó đặc biệt hiệu quả.

39. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục hành động để xoá bỏ tất cả những hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, bất kể dưới hình thức công khai hay không công khai. Liên Hợp Quốc cần khuyến khích đạt mục tiêu tất cả các quốc gia trên thế giới phê chuẩn Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ vào năm 2000. Đặc biệt, cần khuyến khích tìm ra các cách thức và biện pháp nhằm giải quyết số lượng lớn các bảo lưu với công ước. Ngoài ra, Uỷ ban về xoá bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ cần tiếp tục rà soát lại các bảo lưu đối với công ước. Kêu gọi các quốc gia rút lại những bảo lưu trái với mục đích của công ước hoặc không phù hợp với luật điều ước quốc tế.

40. Các cơ quan giám sát thực hiện các công ước về quyền con người cần phổ biến những thông tin cần thiết nhằm giúp phụ nữ sử dụng một cách hiệu quả  hơn các thủ tục thực hiện hiện hành nhằm giúp phụ nữ được hưởng đầy đủ và bình đẳng các quyền con người và không bị phân biệt đối xử. Cần thông qua các thủ tục mới để tăng cường việc thực hiện cam kết về sự bình đẳng của phụ nữ và các quyền con người của phụ nữ. Uỷ ban về địa vị phụ nữ và Uỷ ban xoá bỏ mọi sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ cần nhanh chóng xem xét khả năng trao thêm quyền khiếu nại cho phụ nữ thông qua việc soạn thảo một nghị định thư­ không bắt buộc của Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh quyết định của Uỷ ban quyền con người xem xét việc bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt về tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ tại khoá họp lần thứ 50 của Uỷ ban.

41. Hội nghị thế giới về quyền con người công nhận tầm quan trọng của việc phụ nữ  được hưởng các tiêu chuẩn cao nhất về sức khoẻ tinh thần và thể chất trong suốt cuộc đời họ. Trong bối cảnh Hội nghị thế giới về phụ nữ và Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, cũng như trong Tuyên bố Tê-hê-ran năm 1968, Hội nghị thế giới về quyền con người, trên cơ sở sự bình đẳng giữa nam và nữ, khẳng định lại quyền của phụ nữ được hưởng sự chăm sóc sức khoẻ thích đáng, dễ dàng  và nhiều loại dịch vụ kế hoạch hoá gia đình nhất, cũng như có quyền bình đẳng về học tập ở tất cả các cấp.

42. Các cơ quan giám sát thực hiện các công ước về quyền con người cần đư­a vấn đề địa vị và các quyền con người của phụ nữ vào các cuộc thảo luận và báo cáo đánh giá của mình, có tận dụng các số liệu cụ thể về giới. Các quốc gia được khuyến khích cung cấp thông tin về tình hình của phụ nữ trong các báo cáo của họ gửi các cơ quan này. Hội nghị thế giới về quyền con người hài lòng ghi nhận rằng, Uỷ ban quyền con người của Liên Hợp Quốc, tại khoá họp lần thứ 49, đã thông qua Nghị quyết 1993/46 ngày 8/3/1993 trong đó nêu rõ rằng, các báo cáo viên và nhóm công tác về quyền con người cũng cần xem xét tình hình của phụ nữ cần được khuyến khích làm việc này . Bộ phận Vì sự tiến bộ của phụ nữ cần phối hợp với các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Trung tâm quyền con người, để từng bước đưa ra các biện pháp nhằm bảo đảm rằng các hoạt động về quyền con người của Liên Hợp Quốc thường xuyên chú trọng đến những vi phạm các quyền con người của phụ nữ, kể cả cáchành vi phân biệt đối xử về giới. Cần khuyến khích việc đào tạo các nhân viên của Liên Hợp Quốc về cứu trợ nhân đạo và quyền con người để giúp họ nhận biết và giải quyết những vi phạm quyền con người của phụ nữ, và để bảo đảm rằng những nhân viên này không mang định kiến giới khi tiến hành công việc của họ.

43. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục các chính phủ, các tổ chức quốc tế và khu vực tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận với những vị trí có quyền ra quyết định, và giúp họ tham gia một cách hiệu quả hơn vào quá trình đ­ưa ra các quyết định. Hội nghị khuyến khích Ban thư­ ký Liên Hợp Quốc có thêm các biện pháp nhằm bổ nhiệm và đề bạt các nhân viên nữ phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và khuyến khích các cơ quan chính và cơ quan giúp việc của Liên Hợp Quốc bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong những điều kiện bình đẳng.

44. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh Hội nghị thế giới về phụ nữ sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh năm 1995 và kêu gọi đưa vấn đề các quyền con người của phụ nữ thành một nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận của Hội nghị, phù hợp với những chủ đề được ưu tiên của Hội nghị là bình đẳng, phát triển và hoà bình.

4. Các quyền của trẻ em

45. Hội nghị thế giới về quyền con người nhắc lại nguyên tắc ‘Lợi ích tốt nhất dành cho trẻ em” và về vấn đề này, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực to lớn ở cấp độ quốc gia và quốc tế, đặc biệt là của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, trong việc thúc đẩy sự tôn trọng các quyền được sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia của trẻ em.

46. Cần thực hiện các biện pháp để đạt được việc phê chuẩn toàn cầu đối với Công ước về quyền trẻ em trước năm 1995 và việc ký kết toàn cầu Tuyên ngôn thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em, kèm theo Kế hoạch hành động mà được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về trẻ em, cũng như việc thực hiện các văn kiện này một cách hiệu quả. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi các quốc gia rút lại những bảo lưu của mình đối với Công ước về quyền trẻ em mà trái với mục đích của công ước hoặc trái với luật điều ước quốc tế.

47. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục tất cả các quốc gia thực thi các biện pháp để khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có của mình, cùng với sự hỗ trợ từ sự hợp tác quốc tế, để đạt được các mục tiêu trong Chương trình hành động đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về trẻ em. Hội nghị kêu gọi các quốc gia lồng ghép Công ước về quyền trẻ em vào các kế hoạch hành động quốc gia của mình. Thông qua các kế hoạch hành động quốc gia này cùng với những nỗ lực quốc tế, cần đặt ra những ưu tiên cụ thể vào vấn đề giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh d­ưỡng và  mù chữ, cũng như cung cấp nước uống sạch và giáo dục cơ bản cho trẻ em. Khi cần thiết, cần xây dựng các kế hoạch hành động quốc gia nhằm đối phó với những tình huống khẩn cấp gây ra bởi thiên tai hoặc các cuộc xung đột vũ trang, hay bởi các vấn đề  mang tính nghiêm trọng tương đương do sự nghèo đói cùng cực gây ra với trẻ em.

48. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục tất cả các quốc gia tiến hành các biện pháp, với sự hỗ trợ từ sự hợp tác quốc tế, để giải quyết những vấn đề gay gắt của những trẻ em rơi vào những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cần hành động tích cực để chống lại tình trạng bóc lột và lạm dụng trẻ em, trong đó bao gồm việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Cần có các biện pháp có hiệu quả để chống lại tình trạng giết trẻ sơ sinh gái, những công việc có hại cho  trẻ em, việc mua bán trẻ em và các bộ phận cơ thể của trẻ em, tình trạng mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em cũng như các hình thức lạm dụng tình dục trẻ em khác.

49. Hội nghị thế giới về quyền con người ủng hộ tất cả biện pháp của Liên Hợp Quốc và các tổ chứcchuyên môn của Liên Hợp Quốc nhằm bảo đảm việc bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các quyền con người của trẻ em gái. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục các quốc gia xoá bỏ những luật pháp và quy định hiện hành, cũng như các tập quán truyền thống mang tính chất phân biệt đối xử chống lại trẻ em gái hoặc gây hại đối với các trẻ em gái.

50. Hội nghị thế giới về quyền con người ủng hộ mạnh mẽ đề xuất của Tổng th­ư ký Liên Hợp Quốc về việc tiến hành nghiên cứu về các biện pháp giúp thúc đẩy việc bảo vệ  trẻ em trong các xung đột vũ trang. Các chuẩn mực nhân đạo cần được áp dụng và cần thực thi các biện pháp  nhằm bảo vệ và tạo thuận lợi cho việc giúp đỡ trẻ em trong các khu vực xung đột vũ trang. Các biện pháp cần bao gồm cả việc bảo vệ trẻ em trước việc sử dụng tất cả các loại vũ khí chiến tranh có tác dụng sát thương không phân biệt, đặc biệt là các loại mìn sát thương. Cần nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu về sự chăm sóc và phục hồi cho những trẻ em bị tổn thương do chiến tranh. Hội nghị kêu gọi Uỷ ban về quyền trẻ em nghiên cứu vấn đề tăng tuổi tối thiểu được tuyển dụng  vào các lượng vũ trang.

51. Hội nghị thế giới về quyền con người kiến nghị rằng các vấn đề liên quan đến các quyền con người và tình hình trẻ em cần được xem xét và giám sát thường xuyên bởi tất cả các cơ quan và cơ chế liên quan của hệ thống Liên Hợp Quốc, cũng như bởi các cơ quan giám sát của các tổ chức chuyên môn , phù hợp với chức năng của các cơ quan này.

52. Hội nghị thế giới về quyền con người công nhận vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện hiệu quả tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người, đặc biệt là  Công ước về quyền trẻ em.

53. Hội nghị thế giới về quyền con người kiến nghị cần tạo điều kiện thuận lợi cho Uỷ ban về quyền trẻ em, với sự trợ giúp của Trung tâm quyền con người, để giúp Uỷ ban thực hiện chức năng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Công ước về quyền trẻ em đạt được sự phê chuẩn của số lượng nhiều ch­ưa từng có các quốc gia, cũng như số lượng các  báo cáo quốc gia về việc thực hiện công ước được đệ trình lên.

5. Quyền không bị tra tấn

54. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh việc nhiều quốc gia đã  phê chuẩn Công ước chống tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm và khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên khác nhanh chóng phê chuẩn Công ước này.

55. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh rằng, một trong những vi phạm nhân phẩm con người thô bạo nhất là hành động tra tấn. Hành động này phá hoại nhân phẩm và làm tổn hại khả năng tiếp tục cuộc sống và hoạt động của các nạn nhân.

56. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại rằng, theo luật quốc tế về quyền con người và luật nhân đạo quốc tế, quyền không bị tra tấn phải được bảo vệ trong mọi  trường hợp, kể cả trong những bối cảnh bạo loạn hoặc xung đột vũ trang trong nước hoặc quốc tế.

57. Do đó, Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục tất cả các quốc gia chấm dứt ngay các hành động tra tấn và bài trừ hành động xấu xa này, thông qua việc thực hiện đầy đủ Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người cũng như các công ước có liên quan, và nếu cần thiết, tăng cường các cơ chế hiện hành trong vấn đề này. Hội nghị kêu gọi tất cả các quốc gia hợp tác hoàn toàn với báo cáo viên đặc biệt về chống tra tấn trong quá trình báo cáo viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của họ.

58. Cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm sự tôn trọng phổ biến và việc thực hiện hiệu quả Những nguyên tắc y đức liên quan đến vai trò của các nhân viên y tế, đặc biệt là các bác sĩ, trong việc bảo vệ tù nhân và những người bị giam giữ khỏibị tra tấn và bị đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm khác, mà đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua.

59. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cóhành động cụ thể hơn nữa trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc để giúp đỡ các nạn nhận bị tra tấn và bảo đảm việc khắc phục và bồi thường có hiệu quả hơn nhằm phục hồi về mặt thể chất, tâm lý và xã hội cho họ. Cần ưu tiên cao cho việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục đích này, bằng một trong các cách thức là đóng góp thêm vào Quỹ tự nguyện của Liên Hợp Quốc dành cho các nạn nhân bị tra tấn.

60. Các quốc gia cần xoá bỏ những quy định pháp luật cho phép miễn trừ trách nhiệm pháp lý với những người đã có những hành động vi phạm nghiêm trọng quyền con người như tra tấn và cần truy tố những kẻ vi phạm, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho nhà nước pháp quyền.

61. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định rằng, những nỗ lực nhằm xoá  bỏ tra tấn đầu tiên và trước hết cần tập trung vào việc phòng ngừa, và vì vậy, kêu gọi các quốc gia sớm thông qua Nghị định th­ư bổ sung Công ước chống tra tấn và việc đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, nhằm thiết lập một cơ chế phòng ngừa, gồm việctổ chức các chuyến thăm giám sát thường kỳ tới những cơ sở giam giữ.

C­ưỡng bức đư­a đi mất tích

62. Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Tuyên bố về bảo vệ mọi người khỏi bị cưỡng bức đư­a đi mất tích và kêu gọi tất cả các quốc gia tiến hành các biện pháp hiệu quả vềlập pháp, hành pháp, t­ư pháp và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn, chấm dứt và trừng trị những hành động c­ưỡng bức đư­a đi mất tích. Hội nghị khẳng định lại rằng, tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi có lý do tin rằng việc c­ưỡng bức đư­a đi mất tích đã xảy ra trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán của họ nếu chứng cứ được khẳng định, thì phải tiến hành truy tố những kẻ phạm tội.

6. Các quyền của người khuyết tật.

63. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định, tất cả các quyền  và tự do cơ bản của con người mang tính phổ biến cho tất cả mọi người, và do đó, cho cả những người khuyết tật. Mọi người sinh ra đều bình đẳng và đều có các quyền  sống, quyền hưởng phúc lợi, quyền được giáo dục và có việc làm, quyền được sống một cách độc lập và được tham gia tích cực vào mọi mặt của đời sống xã hội. Bất kỳ sự phân biệt đối xử trực tiếp nào hoặc sự đối xử mang tính phân biệt tiêu cực nào với những người khuyết tật đều là sự vi phạm các quyền của những người đó. Hội nghị kêu gọi các chính phủ, khicần thiết, thông qua hoặc điều chỉnh những văn bản pháp luật nhằm bảo đảm các quyền kể trên và các quyền khác của những người khuyết tật.

64. Người khuyết tật có quyền tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ cần phải được bảo đảm có những cơ hội bình đẳng với những người bình thường thông qua việc xóa bỏ tất cả các trở ngại về mặt xã hội với họ, liên quan đến các khía cạnh thể chất, tài chính, xã hội hoặc tâm lý, mà loại trừ hoặc hạn chế sự tham gia đầy đủ của họ vào đời sống xã hội.

65. Ghi nhớ Chương trình hành động thế giới về người khuyết tật mà đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc  thông qua tại phiên họp lần thứ 37, Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Kinh tế và Xã hội thông qua dự thảo Các nguyên tắc tiêu chuẩn về bình đẳng hoá các cơ hội cho người khuyết tật, tại các cuộc họp của các cơ quan này trong năm 1993.

C- Hợp tác, phát triển và tăng cường các quyền con người

66. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị cần giành ưu tiên cho các hành động quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy dân chủ, phát triển và quyền con người.

67. Cần chú trọng đặc biệt đến các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng cường và xây dựng các thể chế liên quan đến quyền con người, tăng cường một xã hội dân sự đa nguyên và bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ theo yêu cầu của các chính phủ để tiến hành bầu cử tự do và công bằng, bao gồm cả việc hỗ trợ trên các khía cạnh về quyền bầu cử và thông tin công khai về bầu cử có tầm quan trọng đặc biệt. Sự hỗ trợ cho việc tăng cường pháp quyền, thúc đẩy tự do ngôn luận, việc quản lý tư­ pháp, và việc tham gia thực sự và có hiệu quả của nhân dân trong các tiến trình ra quyết định cũng có tầm quan trọng tương tự.

68.  Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh đến sự cần thiết thực hiện các dịch vụ tư vấn và trợ giúp kỹ thuật đã được tăng cường của Trung tâm quyền con người. Trung tâm phải sẵn sàng đáp ứng các quốc gia khi có yêu cầu trợ giúp về các vấn đề cụ thể về quyền con người, kể cả việc chuẩn bị các báo cáo theo các điều ước quốc tế về quyền con người, cũng như việc thực hiện các kế hoạch toàn diện và đồng bộ để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Việc tăng cường các thể chế quyền con người và dân chủ, bảo vệ về mặt pháp lý các quyền con người, đào tạo cán bộ và các nhân viên  khỏc, giỏo dục rộng rói và thụng tin cụng cộng nhằm thỳc đẩy việc tụn trọng cỏc quyền con người cần được đ­ưa vào là những bộ phận hợp thành của cỏc chương trỡnh này.

69. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị mạnh mẽ rằng, cần xây dựng một chương trình toàn diện trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc để giúp đỡ các quốc gia trong việc xây dựng và tăng cường những cơ cấu quốc gia phù hợp có tác dụng trực tiếp đến việc tuân thủ chung các quyền con người và duy trì pháp quyền. Chương trình này do Trung tâm quyền con người điều phối, có thể cung cấp các trợ giúp kỹ thuật và tài chính theo yêu cầu của chính phủ liên quan, cho các dự án quốc gia về cải cách các cơ sở giam giữ và cải tạo, về giáo dục và đào tạo về quyền con người cho các luật sư­, thẩm phán và lực lượng an ninh và bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào khác có tác dụng bảo đảm sự vận hành  của chế độ pháp quyền. Chương trình này càn dành sự giúp đỡ cho các quốc gia trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người.

70. Hội nghị thế giới về quyền con người yêu cầu Tổng thư­ ký Liên Hợp Quốc đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc những đề xuất bao gồm những phương án khác nhau cho việc thành lập, cơ cấu tổ chức, thể thức hoạt động và tài chính cho chương trình đã nêu ra.

71. Hội nghị thế giới về quyền con người kiến nghị mỗi quốc gia xem xét sự cần thiết của việc soạn thảo một chương trình hành động quốc gia, trong đó xác định những biện pháp cho phép quốc gia đó nâng cao việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người.

72. Hội nghị thế giới về quyền con người tái khẳng định rằng, quyền được phát triển mang tính phổ biến và không thể chuyển nhượng, như đã được khẳng định trong Tuyên bố về quyền được phát triển, phải được thực hiện. Trong bối cảnh này, Hội nghị thế giới về quyền con người hoan nghênh việc Uỷ ban quyền con người của Liên Hợp Quốc đã chỉ định một nhóm công tác chuyên trách về quyền được phát triển và kêu gọi nhóm công tác này, với sự tham khảo ý kiến và hợp tác với các bộ phận và cơ quan khác của Liên Hợp Quốc, nhanh chóng xây dựng và sớm trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét những biện pháp toàn diện và hiệu quả nhằm xoá bỏ những trở ngại cho việc thực hiệnTuyên bố về quyền được phát triển, và khuyến nghị với tất cả các quốc gia về những cách thức và phương tiện để hiện thực hoá quyền này.

73. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị rằng, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dựa trên cơ sở cộng đồng khác hoạt động trên lĩnh vực quyền con người và/hoặc lĩnh vực phát triển cần được tạo điều kiện để có thể đóng một vai trò chủ yếu ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế trong cuộc thảo luận, các hoạt động và việc thực hiệnliên quan đến quyền được phát triển, và trong việc hợp tác với các chính phủ, trên mọi phương diện có liên quan đếnhợp tác phát triển.

74. Hội nghị thế giới về quyền con người yêu cầu các chính phủ, các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền tăng cường đáng kể các nguồn lực dành cho việc xây dựng các hệ thống pháp lý hiệu quả có khả năng bảo vệ các quyền con người và cho việc xây dựng các cơ quan quốc gia trên lĩnh vực này. Các chủ thể hoạt động trên lĩnh vực hợp tác phát triển cần lưu ý mối quan hệ tương quan thúc đẩy lẫn nhau giữa phát triển, dân chủ và quyền con người. Sự hợp tác cần phải dựa trên cơ sở đối thoại và công khai. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng đề nghị xây dựng một chương trình toàn diện, bao gồm các ngân hàng dữ liệu và chuyên gia trong lĩnh vực  tăng cường các thể chế pháp quyền và dân chủ.

75. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến khích Uỷ ban quyền con người của Liên Hợp Quốc hợp tác với Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá tiếp tục xem xét việc soạn thảo các nghị định thư­ không bắt buộc bổ sung Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá.

76. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị cần dành nhiều nguồn lực hơn cho việc tăng cường hoặc thiết lập các cơ chế khu vực về thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, trong khuôn khổ các chương trình trợ giúp kỹ thuật và dịch vụ t­ư vấn của Trung tâm quyền con người. Khuyến khích các quốc gia đ­ưa ra những đề nghị trợ giúp như vậy, chẳng hạn như để tổ chức các hội thảo, các hội nghị chuyên đề và các diễn đàn trao đổi thông tin ở cấp khu vực và tiểu khu vực để tăng cường các cơ chế khu vực về thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, phù hợp với những chuẩn mực phổ biến đã được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế về quyền con người.

77. Hội nghị thế giới về quyền con người ủng hộ mọi biện pháp của Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn của tổ chức này nhằm bảo đảm sự bảo vệ và thúc đẩy có hiệu quả các quyền về công đoàn như đã được quy định trong Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá và trong các văn kiện quốc tế có liên quan khác. Hội nghị cũng kêu gọi tất cả các quốc gia triệt để tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến các quyền này như đã nêu trong các văn kiện quốc tế.

D- Giáo dục về quyền con người

78. Hội nghị thế giới về quyền con người coi giáo dục, đào tạo và thông tin công cộng về quyền con  người là thiết yếu để thúc đẩy việc đạt được các mối quan hệ ổn định và hài hoà giữa các cộng đồng, và để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự khoan dung và hoà bình.

79. Các quốc gia cần nỗ lực xoá nạn mù chữ và cần hư­ớng giáo dục đến mục tiêu phát triển đầy đủ nhân cách, và việc tăng cường sự tôn trọng các quyền con người và tự do cơ bản. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi tất cả các quốc gia và các thể chế đư­a các vấn đề quyền con người, luật nhân đạo, dân chủ và nhà nước pháp quyền thành các môn học trong chương trình giảng dạy ở tất cả các cơ sở giáo dục chính quy và không chính quy.

80. Giáo dục về quyền con người cần bao gồm các vấn đề về hoà bình, dân chủ, phát triển và công bằng xã hội như đã nêu trong các văn kiện quốc tế và khu vực về quyền con người, nhằm đạt tới sự hiểu biết và nhận thức chung để củng cố sự cam kết toàn cầu đối với các quyền con người.

81. Xét tới Kế hoạch hành động thế giới về giáo dục quyền con người và dân chủ được thông qua tại Hội nghị quốc tế về giáo dục quyền con người và dân chủ do Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc tổ chức vào tháng 3/1993 và các văn kiện khác về quyền con người, Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị các quốc gia soạn thảo các chiến lược và chương trình cụ thể để bảo đảm sự giáo dục và phổ biến thông tin ở mức rộng rãi nhất về quyền con người, đặc biệt lưu ý đến các quyền con người của phụ nữ.

82. Các chính phủ, với sự giúp đỡ của các tổ chức liên chính phủ, các thể chế quốc gia và các tổ chức phi chính phủ, cần thúc đẩy sự hiểu biết đầy đủ hơn về các quyền con người và sự khoan dung. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường Chiến dịch thông tin công cộng về quyền con người trên thế giới do Liên Hợp Quốc thực hiện. Chiến dịch này cần đề xư­ớng và hỗ trợ các hoạt động giáo dục về các quyền con người và phổ biến một cách có hiệu quả các thông tin trên lĩnh vực này. Các dịch vụ tư­ vấn và các chương trình giúp đỡ kỹ thuật của hệ thống Liên Hợp Quốc cần có đủ khả năng đáp ứng ngay những yêu cầu của các quốc gia đối với những hoạt động giáo dục và đào tạo trên lĩnh vực quyền con người cũng như trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt liên quan đến những chuẩn mực được nêu trong các văn kiện quốc tế về quyền con người và trong luật nhân đạo quốc tế, và việc tiến hành các hoạt động giáo dục, đào tạo như vậy cho các nhóm đặc biệt như các lực lượng quân đội, các nhân viên thực thi pháp luật, cảnh sát và nhân viên y tế. Liên Hợp Quốc cần tính đến việc tuyên bố một Thập kỷ giáo dục về quyền con người nhằm thúc đẩy, khuyến khích và định hư­ớng tập trung cho các hoạt động giáo dục này.

E- Các biện pháp thực hiện và giám sát

83. Hội nghị thế giới về quyền con người thúc giục các chính phủ  nội luật hoá các chuẩn mực đã nêu trong các văn kiện quốc tế về quyền con người vào pháp luật trong nước và củng cố các cơ cấu, thể chế quốc gia và các tổ chức xã hội hiện đang đóng vai trò thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người.

84. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị cần tăng cường các hoạt động và chương trình của Liên Hợp Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu trợ giúp của các quốc gia mà mong muốn thiết lập hoặc tăng cường các cơ quan quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

85. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng khuyến khích tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt thông qua việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, cũng như sự hợp tác của các cơ quan này với các tổ chức khu vực và với Liên Hợp Quốc.

86. Về vấn đề này, Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị mạnh mẽ rằng đại diện của các cơ quan quốc gia về  thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cần định kỳ tổ chức các cuộc họp dưới sự bảo trợ của Trung tâm quyền con người nhằm xem xét các phương thức và biện pháp để cải tiến cơ chế hoạt động của mình và chia sẻ kinh nghiệm.

87. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị với các cơ quan giám sát thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người, với các cuộc họp giữa các chủ tịch của những cơ quan này và với các hội nghị của các quốc gia thành viên các công ước đó, cần tiếp tục thi hành các biện pháp nhằm kết hợp các yêu cầu khác nhau về việc thiết lập các báo cáo cũng như các h­ướng dẫn cho việc lập báo cáo quốc gia theo các công ước về quyền con người và xem xét gợi ý rằng mỗi quốc gia chỉ nộp một báo cáo tổng hợp về các nghĩa vụ chung theo các điều ước, điều mà sẽ làm tăng thêm hiệu quả và tác động của thủ tục này.

88. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị rằng các quốc gia thành viên của các văn kiện quốc tế về quyền con người, Đại hội đồng và Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc cần xem xét việc cải tổ các cơ quan giám sát thực hiện các điều ước về quyền con người hiện có và các cơ chế, thủ tục giám sát theo vấn đề, nhằm thúc đẩy tính thiết thực và hiệu quả, thông qua sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan, cơ chế và các thủ tục khác nhau, tránh những sự trùng lập không cần thiết về thẩm quyền và nhiệm vụ.

89. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị cần tiếp tục tiến hành các công việc nhằm cải tiến hoạt động, bao gồm cả nhiệm vụ giám sát, của các cơ quan giám sát thực hiện các công ước về quyền con người, có tính đến nhiều đề nghị khác nhau đã được đ­a ra về vấn đề này, đặc biệt là những đề nghị do chính các cơ quan giám sát này đư­a ra. Cần khuyến khích cách tiếp cận quốc gia toàn diện mà Uỷ ban về quyền trẻ em đưa ra.

90. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị các quốc gia thành viên các điều ước về quyền con người cần xem xét việc chấp nhận tất cả các thủ tục không bắt buộc hiện có liên quan đến việc giải quyết những thông tin khiếu nại về vi phạm các quyền con người.

91. Hội nghị thế giới về quyền con người xem xét với sự lo ngại về tình trạng miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho những kẻ vi phạm các quyền con người  và ủng hộ những nỗ lực của Uỷ ban quyền con người và Tiểu ban ngăn ngừa sự phân biệt đối xử và bảo vệ người thiểu số nghiên cứu tất cả các khía cạnh của vấn đề này.

92. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị Uỷ ban quyền con người xem xét khả năng thực hiện tốt hơn các văn kiện pháp lý hiện có về quyền con người ở cấp độ quốc tế và khu vực, và khuyến khích Uỷ ban  pháp luật quốc tế tiếp tục tiến hành các công việc của mình liên quan đến việc thiết lập một toà án hình sự quốc tế.

93. Hội nghị thế giới về quyền con người kêu gọi các quốc gia ch­ưa phải là thành viên hãy tham gia các Công ước Giơ-ne-vơ ngày 12/8/1949 và các nghị định thư­ kèm theo các công ước này, và tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết ở cấp độ quốc gia, bao gồm những biện pháp lập pháp, nhằm thực hiện đầy đủ các văn kiện đó.

94. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị cần nhanh chóng hoàn thành và thông qua dự thảo Tuyên bố về quyền, trách nhiệm của các cá nhân, các nhóm, các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người đã được thừa nhận rộng rãi.

95. Hội nghị thế giới về quyền con người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường cơ chế các thủ tục, các báo cáo viên,  các đại diện đặc biệt, các chuyên gia và các nhóm công tác của Uỷ ban quyền con người và của Tiểu ban ngăn ngừa sự phân biệt đối xử và bảo vệ người thiểu số, nhằm tạo điều kiện cho họ thực thi quyền hạn của họ ở tất cả các quốc gia trên thế giới, và cung cấp cho họ những nguồn tài chính và nhân lực cần thiết. Thông qua các cuộc họp định kỳ, cần sửa đổi để công việc của cơ chế này trở nên đồng bộ, hợp lý. Đề nghị tất cả các quốc gia  hợp tác đầy đủ với các thủ tục và cơ chế đó.

96. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị Liên Hợp Quốc cần giữ một vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong việc bảo đảm tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế trong mọi hoàn cảnh xung đột vũ trang, phù hợp với những mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

97. Hội nghị thế giới về quyền con người khẳng định lại vai trò quan trọng của những nội dung về  bảo đảm quyền con người trong các thoả thuận cụ thể liên quan đến các chiến dịch giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc, khuyến nghị Tổng thư­ ký Liên Hợp Quốc cần xem xét việc báo cáo, kinh nghiệm và năng lực của Trung tâm quyền con người và các cơ chế về quyền con người, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

98. Để tăng cường sự hưởng thụ các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá của tất cả mọi người, cần xem xét các cách tiếp cận bổ sung như  việc lập hệ thống chỉ số đánh giá mức độ tiến bộ trong việc thực hiện các quyền nêu trong Công ước quốc tế về các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá. Cần phải có những nỗ lực chung để bảo đảm  sự công nhận các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá trên bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế.

F- Các hoạt động tiếp nối Hội nghị thế giới về quyền con người

99. Hội nghị thế giới về quyền con người khuyến nghị Đại hội đồng, Uỷ ban quyền con người và các cơ quan và tổ chức chuyên môn khác của hệ thống Liên Hợp Quốc có liên quan đến quyền con người cần xem xét các phương thức và biện pháp nhằm thực hiện một cách đầy đủ, không trì hoãn các khuyến nghị nêu trong văn kiện cuối cùng của Hội nghị này, gồm cả khuyến nghị về khả năng công bố Thập kỷ Liên Hợp Quốc về quyền con người. Hội nghị thế giới về quyền con người cũng khuyến nghị thêm rằng, Uỷ ban quyền con người hàng năm cần kiểm điểm những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu trên.

100. Hội nghị thế giới về quyền con người yêu cầu Tổng thư­ ký Liên Hợp Quốc, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, đề nghị tất cả các quốc gia, các cơ quan và tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc liên quan đến quyền con người, báo cáo với Tổng th­ư ký Liên Hợp Quốc về những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện văn kiện cuối cùng của hội nghị này, và trình một báo cáo cho Đại hội đồng tại Liên Hợp Quốc khoá họp lần thứ 53, thông qua Uỷ ban quyền con người và Hội đồng Kinh tế và Xã hội. Tương tự, các tổ chức khu vực, và nếu thích hợp, các cơ quan quốc gia về quyền con người cũng như các tổ chức phi chính phủ có thể trình bày quan điểm của mình với Tổng thư­ ký Liên Hợp Quốc về những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện văn kiện cuối cùng của Hội nghị này. Cần đặc biệt chú ý đến việc đánh giá những tiến bộ nhằm đạt tới mục tiêu là phê chuẩn toàn cầu các công ước và nghị định thư­ quốc tế về quyền con người mà đã được thông qua trong khuôn khổ hệ thống Liên Hợp Quốc.

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 17 Tháng 11 2011 08:44)